Yazar: Hajjar Hukuk

  1. Tümü
T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 2016/14282 K. 2016/15585 T. 26.12.2016 * MAZERET DİLEKÇESİNİN BELGELENDİRİLMEDİĞİ GEREKÇESİYLE REDDİ (Davacı Vekilinin Mazeret Dilekçesinin Mahkemeye İntikal Etmiş Olması Duruşmaların Esas Numaralarını da Belirterek Meslekî Mazeretini Somutlaştırması ve UYAP Sisteminden de Bu Durumun Tespit Edilebilecek Olmasına Göre Mazeret Dilekçesi Geçerli Kabul Edilerek Yargılamaya Devam Edilmesi Gerekirken Davanın Açılmamış Sayılmasına […]
  1. Hukuki Haberler
DAVACI                                        : Sürekli Vakıflar, Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği VEKİLİ                                          : Av. Selami Karaman DAVALI                                        : Cumhurbaşkanlığı (Başbakanlık) / ANKARA VEKİLİ                                          : Hukuk Müşaviri Zeynep Gökçe Zengin / aynı yerde DAVANIN KONUSU                     : Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması amacıyla Başbakanlığa yapılan 31/08/2016 tarihli başvurunun Başbakanlığın bağlı kuruluşu olan Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünce reddine yönelik 19/10/2016 tarih ve […]
  1. Hukuki Haberler
15 Temmuz 2020 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31186 KANUN AVUKATLIK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN   Kanun No. 7249                                                                                                         Kabul Tarihi: 11/7/2020 MADDE 1 – 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yer barosu” ibaresi “baro” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2 – 1136 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasına, “dahildir.)” ibaresinden […]
  1. Makale
                                          YARGILAMA SÜRELERİNİN UZUNLUĞU                                               GECİKEN ADALET ADALETSİZLİKTİR          Yargılamanın makul sürede yapılması  ,T.C. Anayasa ile güvence altına alınmış olan Adil Yargılanma Hakkı’nın en önemli unsurlarından biridir.Her ne kadar 4709 Sayılı Kanun’un 16. Maddesi ile ‘’Devlet, işlemlerinde  ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır’’hükmü Anayasa’ya eklenmiş olsa da uygulamada […]
  1. Makale
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 10 Aralık 1948 Başlangıç İnsanlık ailesinin bütün üyelerinin doğal yapısındaki onuru ile eşit ve devredilemez haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu, İnsan haklarını göz ardı etmenin ve hor görmenin, insanlığın vicdanında infial uyandıran barbarca eylemlere yol açtığını ve insanların korku ve yoksunluktan kurtulması, konuşma ve inanma özgürlüğüne sahip olacağı bir […]
  1. Hukuki Haberler
Birçok Kanunda yeni düzenlemeler ve değişiklikler getiren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26.03.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 7226 sayılı Kanun ile, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8. Maddesinin birinci fıkrasına c bendini eklenmiş, 4 fıkrasında da birtakım değişikliklerle Bilgi Teknolojileri ve […]
  1. Hukuki Haberler
Kamuya girişlerde güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması şartı 7070 sayılı Kanunla getirilmişti. Bu kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesine ekleme yapılmıştı. Ekleme ile birlikte 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesi şu şekildedir: Madde 48 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/14 md.) Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır. A) Genel şartlar: Türk Vatandaşı olmak, […]